Παιδεία - Νεολαία

Οι νέοι βρίσκουν σημεία ταύτισης στο δήμο τους

Στόχος της «ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» είναι μέσα από τη συμμετοχή, οι νέοι να αγαπήσουν το δήμο και να αναπτύξουν αίσθημα οικειότητας αλλά και ευθύνης προς αυτόν.

Σχολικές υποδομές:

Δράσεις Νεολαίας:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την Ίδρυση δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων Νεολαίας.

Η «ΕΚΚΙΝΗΣΗ» επιθυμεί τη δημιουργία ενός συμμετοχικού θεσμού ο οποίος θα προσφέρει τη δυνατότητα στη νεολαία και ειδικότερα στα οργανωμένα σύνολα νεολαίας να ενεργοποιηθούν στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα δώσουμε παράλληλα τη δυνατότητα σε ομάδες νέων και Οργανώσεις Νεολαίας – Μαθητικές, Φοιτητικές, Εθελοντικές, Κοινωνικές, Πολιτικές, Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές καθώς και άτυπες ομάδες νέων – να έχουν ενεργή συμμετοχή στα θέματα που τους αφορούν και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια του Δήμου ή της Κοινότητάς τους. Οι νέοι συνεπώς θα έχουν τη δυνατότητα να συζητούν, να εισηγούνται την υιοθέτηση διαφόρων θεμάτων και κατά συνέπεια να επωφελούνται από την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων υποδομής του Δήμου ή της Κοινότητάς τους.